Απόσπασμα από την ομιλία του προέδρου του CISM πλοιάρχου AbdulHakeem AlShino