Σοφία Χίντζιου – Κοντογιάννη – Πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας και τ…